Header Ads Widget

LokSewa ररSyllabus of NEA levelwise

लाैसेवा

LokSewa Syllabus of NEA levelwise

Electrical 3 : Electrician

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-३, इलेक्ट्रिसियन पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Level 3: Mechanic, Junior Mistri

प्राविधिक सेवा, मेकानीक समुह, तह-३, जुनियर मिस्त्री पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Admin-3:Meter Reader

प्रशासन सेवा,प्रशासन समुह,प्रशासन उपसमुह तह ३, मिटर रिडर पदका्े खुल्ला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे पाठ्यक्रम

Electrical-4 फोरमेन(इले.)

प्रावाधिक सेवा,इलेक्ट्रिकल समुह,इलेक्ट्रिकल उपसमुह,तह-४,फाेरमेन पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Mechanical-4 फाेरमेन(मेका.)

प्राविधिक सेवा,मेकानिकल समुह,फाेरमेन पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Account-4 सहायक लेखापाल

प्रशासन सेवा,लेखा समुह,तह-४,सहायक लेखापाल/सहायक स्टाेरकिपर पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Post a Comment

0 Comments